WARUNKI

Zasady i warunki

TreeTops Trading A/S

 

1. Ogólne

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, poniższe ogólne warunki sprzedaży i dostaw (zwane dalej „Warunkami”) mają zastosowanie do TreeTops Trading A/S, CVR nr 33 74 93 68, Bavnevej 32, 6580 Vamdrup (dalej „Sprzedawca”) Kupujący.

Ogólne warunki zakupu Kupującego, niezależnie od tego, czy są one częścią dokumentów sprzedaży Kupującego, w tym akceptacją, nie będą brane pod uwagę. Ma to zastosowanie niezależnie od tego, kiedy mogą się one pojawić.

2. Oferta, zamówienie i akceptacja

Pisemna oferta Sprzedającego, która nie określa terminu przyjęcia, traci ważność, jeżeli odpowiednia akceptacja nie dotrze do Sprzedającego w ciągu 30 dni od daty złożenia oferty. Oferty ustne muszą zostać przyjęte natychmiast. Oferta sprzedawcy podlega sprzedaży pośredniej. Usługa sprzedawcy obejmuje tylko to, co określono w potwierdzeniu zamówienia. Umowa dotycząca zmian lub uzupełnień do pierwotnej umowy nie jest wiążąca dla Sprzedającego bez pisemnego potwierdzenia od Sprzedającego. Oferty opierają się na informacjach o projekcie znanych w dacie oferty, a późniejsze informacje mogą prowadzić do zmian cen. Korekty/zmiany w projekcie/prototypach na produktach specjalnych są fakturowane według stawek godzinowych zgodnie z fakturą.

W dowolnym momencie może być wymagane zabezpieczenie pełnej kwoty - np. w formie gwarancji bankowej - przed rozpoczęciem produkcji/dostawy.

3. Ceny

Wszystkie ceny podane są w koronach duńskich lub euro bez VAT, fracht, cła, podatków i innych opłat. Jeżeli ceny za oferowaną lub uzgodnioną dostawę ulegną zmianie z powodu zmian cen zakupu, cen surowców, kursów wymiany, frachtu, ceł, podatków, innych opłat, itp., Sprzedawca ma prawo zmienić oferowane i/lub ceny uzgodnione z Kupującym. Wyżej wymienione obowiązuje niezależnie od tego, czy dostawa objęta jest cennikiem stosowanym przez Sprzedającego. W przypadku dostaw objętych cennikiem stosowanym przez Sprzedającego obowiązuje również, że cena ustalana jest na podstawie cennika obowiązującego w momencie dostawy.

4. Płatność

Na zamówienie Kupującego, Kupujący otrzymuje fakturę za uzgodnioną cenę zakupu, którą płaci się przed dostawą, por. warunki płatności. W przypadku dostaw częściowych płatne są za dostawę.
O ile z góry nie uzgodniono inaczej, Kupujący jest zobowiązany powiadomić Sprzedającego z odpowiednim wyprzedzeniem o produkcji następnej dostawy części, w tym o rozsądnym terminie zakupu surowców, czasie produkcji, czasie administracyjnym i wysyłce.

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, płatność należy uregulować w ciągu 14 dni netto. W przypadku opóźnienia w płatności odsetki za zwłokę wynoszą 2 % za rozpoczęty miesiąc od terminu płatności do odliczenia. Wypłata potrącenia nie może nastąpić, jeśli roszczenie wzajemne jest sporne. Niedotrzymanie warunków płatności Sprzedającego jest uważane za istotne naruszenie, które uprawnia Sprzedającego do wstrzymania dalszych dostaw i żądania niezwłocznego uregulowania wszelkich należności, należnych lub nienależnych.

5. Anulowanie i zmiana zamówienia

Kupujący nie jest uprawniony do anulowania zamówienia na przedmioty specjalne.

W przypadku akceptacji przez Sprzedającego zmiany lub anulowania zamówienia na towary magazynowe Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych ze zmianą lub anulowaniem. W przypadku całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy Kupujący jest również zobowiązany do zrekompensowania utraconego zysku Sprzedawcy, jednak nie mniej niż 20% wartości towaru.

6. Informacje o produkcie i zmiany

Wszystkie prace wykonywane są zgodnie z materiałem projektowym Kupującego, opisem i rysunkami do wykorzystania przy wykonaniu pracy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za planowanie, projektowanie, planowanie lub konstrukcję za błędy i/lub wady związane z użytkowaniem dostarczonych przedmiotów.

Sprzedawca wykonuje zamówioną usługę w sposób profesjonalny i rzetelny, nie gwarantuje jednak, że usługa ta przyniesie Kupującemu określony rezultat lub może być wykorzystana na szczególne potrzeby Kupującego.

Usługa jest wykonywana zgodnie z informacjami zawartymi w zamówieniu Kupującego, a także innymi informacjami otrzymanymi od Kupującego w zakresie zamówionej usługi. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w serwisie, które wynikają z treści otrzymanych od Kupującego informacji.

Rysunki, specyfikacje itp., które Kupujący wyda przed lub po zawarciu umowy, pozostają własnością Kupującego, jednakże należą do wszelkiego rodzaju know-how, procesów technicznych i produkcyjnych dotyczących przygotowania i produkcji sprzedający przedmioty. Sprzedawca jest również uprawniony do korzystania z dowolnych plików. pomysły lub know-how powstałe w związku z produkcją przedmiotów dla innych klientów.

Przy wytwarzaniu towarów specjalnych, które są wytwarzane zgodnie z życzeniem Kupującego, Kupujący musi zatwierdzić rysunek przekrojowy na piśmie przed rozpoczęciem produkcji.

Kupujący jest odpowiedzialny za zapewnienie, że przedmioty wyprodukowane przez Sprzedającego mogą być używane do użytku Kupującego.

Informacje na rysunkach i informacje o produkcie od Sprzedającego są wiążące tylko w takim zakresie, w jakim Sprzedawca wyraźnie powołuje się na nie na piśmie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian we wszystkich specyfikacjach produktów bez powiadomienia, jeśli można to zrobić bez znaczących niedogodności dla Kupującego. Rysunki, specyfikacje itp., Które zostały przekazane przez Sprzedającego przed lub po zawarciu umowy, pozostają własnością Sprzedającego i nie mogą być przekazywane bez pisemnej zgody Sprzedającego.

7. Dostawa i wysyłka

W przypadku dostaw powyżej 20 000 DKK dostawa odbywa się bezpłatnie pod adresem Kupującego/handlarza na wszystkich wyspach z mostami w Danii. Warunkiem realizacji wszystkich dostaw jest dostępność drogowa do punktu rozładunku. Kupujący jest odpowiedzialny za natychmiastowy rozładunek i ewentualny czas oczekiwania odbywa się na koszt Kupującego.

Niezależnie od powyższego sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty, które zostaną uszkodzone lub utracone, jeśli dostawa odbywa się za pośrednictwem dystrybutorów lub handlarzy.

8. Czas dostawy

Czas dostawy określany jest przez Sprzedającego w najlepszym oszacowaniu na podstawie okoliczności, które istniały w momencie złożenia oferty i/lub zawarcia umowy.

W przypadkach, w których czas dostawy został uzgodniony, dostawa jest pod każdym względem do 1 tygodnia przed lub 1 tydzień po określonym czasie dostawy, co należy uznać za terminową dostawę.

W przypadku towarów magazynowanych czas dostawy wynosi zwykle ok. 7 dni od zamówienia, przy czym czas realizacji zamówienia na specjalnie wyprodukowany towar to ok. 90 dni od zamówienia.

Sprzedawca musi bez zbędnej zwłoki powiadomić Kupującego o zmianach w czasie dostawy.

W zakresie, w jakim wiążący i sankcjonujący termin dostawy został uzgodniony na piśmie, wszelkie roszczenia Kupującego o odszkodowanie w przypadku opóźnienia nie mogą w żadnym przypadku przekroczyć maksymalnie 20% ceny za opóźnione produkty. Kupujący nie może żądać odszkodowania za opóźnienie w celu pokrycia straty operacyjnej Kupującego, utraty zysku, kar dziennych lub innych strat pośrednich.

9. Wady i reklamacje

Przysługuje prawo 2 lat do reklamacji wszystkich towarów, por. ogólne przepisy Ustawy Handlowej w tym zakresie.
Przy dostawie Kupujący musi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania towaru, przeprowadzić badanie sprzedanego towaru, zgodnie z wymogami biznesowego użytku.

Jeżeli Kupujący chce powoływać się na wadę, musi niezwłocznie i nie później niż 7 dni po stwierdzeniu wady lub powinien był zostać ujawniony Sprzedającemu pisemne zawiadomienie o tym, na czym polega wada. Zgłoszenie musi zawierać opis, w jaki sposób objawia się wada. Jeśli istnieją powody, by sądzić, że wada może wiązać się z ryzykiem uszkodzenia, należy niezwłocznie o tym powiadomić.

Jeżeli Kupujący odkrył lub powinien był odkryć wadę, a nie złożył reklamacji zgodnie z ustaleniami, Kupujący nie może później reklamować wady.

W przypadku stwierdzenia wad dostawy Sprzedającego w stosunku do tego, co zostało potwierdzone, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty dostawy.

W przypadku części dostawy, które zostały wymienione, Sprzedawca przyjmuje na siebie te same obowiązki, co w przypadku pierwotnej dostawy, łącznie z zakończeniem okresu reklamacji od momentu dostawy na pierwotną dostawę.

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady ma następujący zakres:

  • W powyższym terminie Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad dostarczonego towaru poprzez uznanie ceny zakupu lub ponowną dostawę wybranych przez Sprzedającego produktów wolnych od wad.
  • Obowiązek usunięcia wad przez Sprzedającego jest uzależniony od udokumentowania przez Kupującego, że dostarczony przedmiot jest wadliwy oraz udokumentowania, że dostawa była przechowywana, konserwowana i zainstalowana prawidłowo oraz zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez Sprzedającego.
  • Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia, że podstawowe materiały, takie jak belki i podobne produkty minimalne, mają taką samą żywotność jak produkty dostarczone przez Sprzedawcę.
  • Zobowiązania sprzedawcy obejmują jedynie ponowną dostawę nowych materiałów. Wszelkie inne koszty związane z zaistniałą wadą, w tym transport, a także koszty odsłonięcia lub udostępnienia wadliwych części, wymiany i naprawy wadliwych materiałów oraz ingerencji w inne części budowlane, ponosi Sprzedawca. Kupujący ponosi również wszelkie koszty demontażu, zwrotu, wysyłki lub zniszczenia wadliwych części i ponownego montażu.
  • Odpowiedzialność Sprzedającego nie obejmuje wad spowodowanych materiałem dostarczonym przez Kupującego, konstrukcjami przewidzianymi/określonymi przez Kupującego, nieprawidłowo wykonanymi przez Kupującego pracami przygotowawczymi oraz okolicznościami zaistniałymi po odbiorze, w tym wadami wynikającymi z nieodpowiedniej konserwacji lub niewłaściwej obsługi ze strony Kupującego, naprawy, które Kupujący wykonał w sposób nieprawidłowy oraz normalne zużycie i zepsucie.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wykraczające poza wyżej wymienione. Dotyczy to wszelkich strat, jakie może spowodować wada, w tym strat operacyjnych, utraconych zysków i innych wtórnych strat finansowych.
  • Oprócz wyżej wymienionego, Sprzedawca nie ponosi żadnej dalszej odpowiedzialności za dostarczone produkty, dlatego Kupujący nie może anulować zakupu, żądać proporcjonalnego odrzucenia lub rekompensaty ani wstrzymać ceny zakupu w całości lub w części.
  • Nie udziela się gwarancji na zakupione towary lub świadczone usługi.

10. Zastrzeżenie własności

Sprzedawca zastrzega sobie, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawo własności sprzedanego towaru do momentu całkowitej ceny zakupu oraz kosztów związanych ze sprzedażą, wysyłką i ubezpieczeniem przedmiotu, które Sprzedawca ponosi w imieniu Kupującego, są opłacane przez Kupującego lub objęte uzgodnionym zabezpieczeniem, a do tego czasu Kupujący nie jest uprawniony do odsprzedaży przedmiotu na sprzedaż lub innego rozporządzania nim w sposób sprzeczny z zastrzeżeniem własności Sprzedającego.

Podczas przekształcania lub przetwarzania przedmiotu przeznaczonego do sprzedaży, bez utraty jego charakteru odróżniającego lub tożsamości, zachowuje się prawo własności, tak aby obejmowało
skonwertowany lub przetworzony przedmiot dla wartości, jaką reprezentował przedmiot sprzedaży bez konwersji lub przetwarzania.

W przypadku, gdy Kupujący zapłacił lub wniósł uzgodnione zabezpieczenie wszystkich należnych kwot, a własność sprzedawanego przedmiotu została przeniesiona na Kupującego, Sprzedający musi na żądanie Kupującego to potwierdzić.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku roszczeń związanych z wypełnieniem lub niewykonaniem przez Sprzedawcę jego zobowiązań, Kupującemu przysługuje odszkodowanie za bezpośrednie straty z następującymi ograniczeniami:

Odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona do bezpośrednich szkód/strat i jest - niezależnie od przyczyny i niezależnie od charakteru roszczenia - ograniczona do kwoty zafakturowanej za usługę, która spowodowała szkodę/stratę lub jest przyczyną lub jest bezpośrednio z nią związana.

Sprzedawca w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego za utracone korzyści, utracone oszczędności lub inne straty pośrednie lub szkody wtórne wynikające z używania sprzedanego lub niemożności korzystania z niego, niezależnie od tego, czy Sprzedawca został poinformowany o takich roszczeniach.

12. Siła wyższa

Sprzedawca nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku okoliczności o nietypowym charakterze, które uniemożliwiają, utrudniają lub podrażają wykonanie umowy, jeżeli nastąpiły one po złożeniu oferty i pozostają poza kontrolą Sprzedającego, w tym: Robocizna spory (strajki i lokaut), pożary, wojna, rebelia, niepokoje wewnętrzne, pogoda i klęski żywiołowe, ograniczenia walutowe, przejęcia publiczne, zakazy importu lub eksportu, zakłócenia transportu publicznego, w tym dostaw energii, znaczące podwyżki cen i/lub podatków, waluta wahania, trudności w produkcji i dostawach, opóźnienia w dostawach do dostawców lub inne sprawy niezawinione przez Sprzedającego.

13. Odpowiedzialność za produkt

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za produkt i/lub Sprzedawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami duńskiego prawa dotyczącego odpowiedzialności za produkt, a Sprzedawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności na żadnej innej podstawie. Odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona do łącznej kwoty 5 000 000 DKK za wszystkie uszkodzenia produktu i/lub odpowiedzialność za produkt za rok kalendarzowy.

Uszkodzenia seryjne, tj. szkody na różnych przedmiotach, ale z tą samą przyczyną szkody są uważane za jedną szkodę, a odpowiedzialność Sprzedawcy z tego tytułu jest ograniczona do łącznej kwoty 5 000 000 DKK na rok za wszystkie uszkodzenia produktu i/lub odpowiedzialność za produkt na rok kalendarzowy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane dostawą po przejęciu nieruchomości lub rzeczy ruchomych, które nastąpiły w czasie, gdy dostawa znajduje się w posiadaniu Kupującego.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za obrażenia ciała tylko wtedy, gdy zostanie udowodnione, że szkoda jest wynikiem błędu lub zaniedbania popełnionego przez Sprzedawcę.

Kupujący zwolni Sprzedającego z odpowiedzialności w zakresie, w jakim Sprzedawca ponosi odpowiedzialność lub roszczeń odszkodowawczych wobec osób trzecich z tytułu takiej szkody i takiej straty, za którą Sprzedawca, por. powyżej, nie ponosi wobec Kupującego odpowiedzialności lub która przekracza określony limit kwotowy.

W żadnym wypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za straty operacyjne, utratę zysków lub inne straty pośrednie.

Jeżeli Sprzedający zostanie pozwany przez osobę trzecią w związku z odpowiedzialnością za produkt, Kupujący zgadza się być pozwanym w trakcie sprawy lub przed sądem lub trybunałem arbitrażowym, który rozpoznaje sprawę.

14. Spory, prawo właściwe i właściwość terytorialna

Spory między stronami, które nie mogą zostać rozstrzygnięte polubownie, muszą być rozstrzygane przez Sąd Morski i Gospodarczy, a jeżeli Sąd Morski i Gospodarczy nie jest właściwy do rozpoznania sprawy - w Sądzie Rejonowym w Kolding na podstawie prawa duńskiego. Jednak duńskie prywatne prawo międzynarodowe odnoszące się do prawa obcego i Międzynarodowe Prawo Sprzedaży (CISG) nie mają zastosowania.

TOP